Taking too long? Close loading screen.
skip to Main Content

กลูตาร์แมกซ์

ชื่อและอัตราส่วนของสาระสำคัญ

  • กลูตารัลดีไฮด์  22.5 % w/v
  • อัลคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียคลอไรด์  15.0 % w/v
  • โพลีเอทอกซีเลเต็ดโนนิลฟีนอล 3.0% w/v

สรรพคุณ

  • แทรกซึมได้ดีทุกสภาพพื้นผิว , ทนทานต่อสภาพแวดล้อม , ไม่กัดกร่อนโลหะ , ไม่เกิดความเสียหาย
  • ออกฤทธิ์ได้ดีในทุกสภาวะ , ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากกรมปศุสัตว์

วิธีใช้ 

  • ใช้ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  และเชื้อรา โดยทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทำการฆ่าเชื้อ  แล้วใช้กลูตาร์แม็กซ์ผสมน้ำในอัตราส่วน 1:600  ฉีดพ่นให้ทั่ว ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด  หรือใช้ผสมในบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อหน้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
Back To Top