3 สัญญาณของ MMA

MMA หรือ Masititis Metritis Agalactiae เป็นปัญหาสําคัญของแม่สุกรหลังคลอด ซึ่งประกอบด้วย 3 สัญญาณหลัก ได้แก่

1. Mastitis หรือเต้านมอักเสบ ทําให้เนื้อเยื่อในเต้านมถูกทําลาย มีการอักเสบ บวม แดง ร้อน ปวด เจ็บตรงบริเวณเต้านม ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดและน้ําเหลืองผิดปกติ การหลั่งน้ํานมลดลงอย่างมาก

2. Metritis หรือมดลูกอักเสบ ทําให้มดลูกอักเสบ บวม แดง มีหนองและน้ําเหลืองไหลออกมาจากช่องคลอด มีกลิ่นเหม็น ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมของแม่สุกร รวมถึงการหลั่งน้ํานม

3. Agalactia หรือภาวะนมแห้ง เกิดจากเต้านมไม่สามารถสร้างและหลั่งน้ํานมออกมาได้เลย หรือหลั่งได้น้อยมากไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงลูก


โดย MMA นี้ ส่งผลกระทบต่อลูกสุกรโดยตรง เนื่องจากไม่ได้รับน้ํานม น้ําเหลือง และสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตจากแม่อย่างเพียงพอ ส่งผลให้ลูกอ่อนแอ ป่วยได้ง่าย โตช้า ตายได้สูงก่อนหย่านม

ดังนั้นการเสริมนมทดแทน หรือ Milk Replacer ในช่วงแรกเกิดจนถึง 3-4 สัปดาห์ จะช่วยทดแทนสารอาหารที่ลูกควรได้รับจากน้ํานมแม่ ลดอัตราการตายของลูกก่อนหย่านม และช่วยลดผลกระทบจากปัญหา MMA ได้เป็นอย่างดี

ในปัจจุบัน แม่สุกรถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีจํานวนลูกมีชีวิตแรกเกิดสูงขึ้นมากกว่า 14 ตัว ซึ่งเกิดกว่าจำนวนเต้านมที่แม่สุกรจะมีได้ และปริมาณการผลิตและคุณภาพน้ํานมกลับไม่สามารถพัฒนาให้ทันกับอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูก รวมไปถึงยิ่งจำนวนลูกแรกเกิดเยอะ น้ำหนักแรกคลอดจะน้อยลงซึ่งส่งผลต่ออัตราการตายก่อนหย่านมที่สูงขึ้น

ด้วยเหตุนี้ น้ํานมจากแม่สุกรเพียงลำพังจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกทั้งหมด ทําให้ลูกบางตัวไม่สามารถได้รับน้ํานมอย่างเต็มที่ ขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต

ดังนั้น การเสริมนมทดแทนในช่วงเลี้ยงลูกจึงเป็นสิ่งจําเป็น สำหรับให้ลูกสุกรได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ช่วยให้ลูกมีน้ําหนักตัวสูง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างราบรื่นหลังหย่านม

นอกจากนี้ การใช้นมทดแทนยังช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบของปัญหา MMA ต่อลูกสุกรได้อีกด้วย เนื่องจากลูกยังได้รับสารอาหารและพลังงานที่จําเป็นต่อร่างกายในปริมาณที่เพียงพอ แม้ว่าแม่จะเป็น MMA ก็ตาม

ดังนั้น สรุปได้ว่า การใช้นมทดแทนเสริมในช่วงแรกเกิดถึงหย่านมของลูกสุกร นอกจากจะช่วยทดแทนสารอาหารที่ขาดไปจากน้ํานมแม่แล้ว ยังช่วยลดผลกระทบและอัตราการตายของลูกจากปัญหา MMA ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
Postpartum Dysgalactia Syndrome and Mastitis in Sows – Reproductive System. (n.d.). MSD Veterinary Manual.
https://www.msdvetmanual.com/reproductive-system/postpartum-dysgalactia-syndrome-and-mastitis-in-sows/postpartum-dysgalactia-syndrome-and-mastitis-in-sows
Bolarín, A. Cases of reproductive failure around mating: as real as life itself. 26 Feb. 2019.
https://www.pig333.com/articles/cases-of-reproductive-failure-around-mating-as-real-as-life-itself_14680/
White, Mark. “Nadis Animal Health Skills – Agalactia.” NADIS, 2007,
www.nadis.org.uk/disease-a-z/pigs/agalactia/.
ผู้ประพันธ์บทความ
Nattawat

บทความ อื่นๆ