นายศุภชัย ประภัสสร

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ(สัตว์น้ำ)